Tổng quan về công ty

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

  • Business Overview
    Tổng quan về công ty
  • Sản xuất, kinh doanh và buôn bán Clo Dioxit

    Sản xuất và bán các sản phẩm sử dụng các công nghệ liên quan

    Bằng sáng chế kỹ thuật liên quan đến các điều trên

    Đăng ký mua các sản phẩm trên

    bookmark

"Các sản phẩm của NEOCL có thể được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực có yêu cầu khử trùng"

Business,Overview,Neocl,chlorinedioxide,chlorine,dioxide,CIO2